Normativa: El decret d’Educació bàsica 175/2022, de 27 de setembre

El decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica s’estructura en quatre capítols i trenta-cinc articles:

Capítol 1. Disposicions generals
Capítol 2. Currículum
Capítol 3. Gestió pedagògica
Capítol 4. Avaluació

El decret també inclou set annexos:

L’annex 1 recull les competències clau, que són preceptives i provenen de les establertes a la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 22 de maig de 2018 relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent. En aquest annex es descriuen els indicadors operatius, que defineixen el perfil competencial de sortida de l’alumnat al final de l’educació bàsica.
L’annex 2 conté la descripció de les àrees de coneixement de l’educació primària.
L’annex 3 inclou la descripció de les matèries d’educació secundària obligatòria.
L’annex 4 enumera i descriu les competències transversals.
L’annex 5 conté una explicació sobre l’aprenentatge basat en situacions.
L’annex 6 inclou la descripció dels àmbits dels cicles formatius de grau bàsic.
L’annex 7 presenta la distribució horària de les diferents àrees i matèries al llarg de cadascuna de les etapes.

Comparteix ➕