Material Didàctic

Quin MATERIAL DIDÀCTIC hi trobaré…?

Les propostes didàctiques que trobaràs en aquest web no tenen format de “Situació d’aprenentatge”, tal com demana el nou decret d’ensenyament, perquè hem volgut que tinguin un format més obert i que les puguis encabir dintre d’una de les situacions d’aprenentatge que tinguis o vulguis dissenyar.

Entenem per “Situació d’aprenentatge” els escenaris que l'alumnat es troba a la vida real i que els centres educatius poden utilitzar per desenvolupar aprenentatges. Plantegen un context concret, una realitat actual, passada o previsible en el futur, en forma de pregunta o problema, en sentit ampli, que cal comprendre, als quals cal donar resposta i sobre els quals s'ha d'intervenir. L'aprenentatge a partir de situacions permet articular la programació del curs de qualsevol nivell, àrea, matèria o àmbit basant-se en un seguit de contextos que entrellacen els sabers amb les capacitats que sustenten l'enfocament competencial dels aprenentatges. La nostra intenció ha estat que tan si utilitzes situacions d’aprenentatge com si no, puguis fer servir aquestes propostes en el nivell que estàs impartint i dintre del marc normatiu vigent a Catalunya.

Tot seguit us fem un detall dels objectius i les competències claus que podreu cobrir amb aquest material.

EL CURRÍCULUM, com a instrument del model educatiu, es fonamenta en sis vectors clau que estableixen un marc que dona identitat a l'acció educativa.

Els vectors clau en són sis. Els que treballem en aquestes propostes en són dos, el vector de perspectiva de gènere i el vector del benestar emocional.

b) Perspectiva de gènere: un currículum dissenyat amb perspectiva de gènere per fer efectiva l'educació integral de les persones.

f) Benestar emocional: un currículum que afavoreix el benestar emocional d'infants i joves.

ELS PRINCIPIS PEDAGÒGICS són les línies d'actuació a través de les quals es concreta l'acció educativa derivada dels sis vectors clau i aquí us destaquem els quatre que més s’han treballat en aquestes propostes:

g) Coeducació: el disseny del currículum parteix de la coeducació i incorpora la perspectiva de gènere de manera transversal, element clau a fi de fer efectiva l'educació integral de les persones per trencar amb els estereotips de gènere i l'assignació de rols en funció del sexe i superar tota mena de desigualtats i discriminacions. Segons Decret 175/2022.

h) Educació afectivosexual: forma part del currículum coeducador en totes les etapes educatives i té com a objectius afavorir la construcció d'una sexualitat positiva basada en els drets sexuals i reproductius, igualitària i saludable, que respecti la diversitat i eviti tot tipus de prejudicis per raó d'orientació sexual i afectiva, així com prevenir embarassos no desitjats i infeccions de transmissió sexual.

i) Prevenció de les violències: s'ha de prestar una atenció especial al benestar emocional de l'alumnat, que comprèn tant l'experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat, en un entorn que promou la convivència, com l'experiència personal de satisfacció amb un mateix per poder fer front a les dificultats i superar-les en positiu. De manera específica, cal estar amatent a la salut mental de l'alumnat i a la identificació d'aquelles situacions de malestar que es produeixen quan es pateix algun tipus de violència, en concret l'assetjament escolar i en especial aquelles vinculades a la violència masclista, LGBTI-fòbica, racista o capacitista.

Comparteix ➕