Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius

Els centres educatius són espais de socialització per tant són el marc idoni on treballar els valors de la igualtat, el dret a la diferència i el respecte als drets humans. D’acord amb la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, el respecte a la diversitat pel que fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere o expressió de gènere ha de ser efectiu en tot el sistema educatiu. Els centres han de constituir un entorn amable on l’alumnat pugui viure de manera natural la seva identitat de gènere i expressió de gènere.

L’existència del Protocol per a l’atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere en els centres educatius permet dotar els centres i el professorat d’una eina específica que garanteixi el desenvolupament integral dels alumnes en la seva diversitat, i estableix un marc comú d’actuació i afavoreix la coordinació dels diferents agents implicats mitjançant un circuit sistematitzat.

El protocol s’emmarca en la normativa vigent i ofereix orientacions i pautes d’actuació per a l’adequada atenció i acompanyament de l’alumnat transgènere, amb la finalitat de garantir el lliure desenvolupament de la seva personalitat, la no discriminació, i la millor resposta educativa de cara a garantir el seu desenvolupament integral.

Cal valorar la importància de la informació i la formació de la comunitat educativa, amb l’objectiu que el centre educatiu sigui inclusiu, amb defensa de l’equitat i de la justícia social que han de permetre crear la societat que desitgem, minvant el fracàs i l’exclusió i augmentant la qualitat educativa per a tots els alumnes sense excepcions.

Comparteix ➕