Circuit d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

El document “Circuit d’Actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu” proporciona un marc detallat per a la gestió de situacions de violència en entorns educatius. El protocol segueix diverses etapes clau:

  1. Detecció i Identificació: Quan un membre de la comunitat educativa té coneixement o sospita d’una situació de violència, es procedeix a identificar la naturalesa i l’origen d’aquesta violència, que pot ser exercida tant per l’alumnat (majors o menors de 18 anys) com en l’àmbit familiar o no educatiu.
  2. Valoració, Diagnòstic i Tipificació: S’efectua una valoració inicial per part de la direcció i l’equip de valoració, amb l’assessorament d’organismes com l’Inspecció d’Educació, USAV, EAP, etc. Aquesta fase inclou la tipificació de les conductes observades, com ara assetjament escolar, violències masclistes, conductes d’odi i discriminació, etc.
  3. Comunicació: La situació es comunica a l’alumnat, a les famílies i a altres organismes relacionats, com ara la Inspecció d’Educació, USAV, i EAP. En casos de presumptes delictes o faltes penals, s’implica també a la policia i altres autoritats judicials.
  4. Mesures d’Urgència i Protecció a l’Alumne: La direcció, amb la col·laboració del coordinador COCOBE, pren mesures d’urgència per protegir l’alumne afectat.
  5. Intervenció Educativa i Actuacions: Es concreten actuacions educatives específiques, dirigides per orientadors, mestres de pedagogia terapèutica, tutors o el coordinador COCOBE. Aquestes actuacions inclouen el reconeixement, l’acceptació i la reparació del dany, així com pràctiques restauratives.
  6. Seguiment i Tancament del Cas: Finalment, es realitza un seguiment del cas per part de la direcció, tutors, coordinadors i famílies, fins al seu tancament.

El protocol també contempla procediments específics en cas de faltes greus, on es considera el reconeixement dels fets per part de l’alumne i la família, l’aplicació de mesures correctores i sancionadores, i la possible col·laboració amb agents externs.

Aquest marc integral busca garantir una resposta efectiva, coordinada i respectuosa davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu, posant èmfasi tant en la protecció dels afectats com en la responsabilitat educativa i correctiva.

Comparteix ➕