Sexe biològic

El sexe és la funció reproductora mitjançant la qual un individu d’una espècie amb reproducció sexual fabrica un tipus de gàmeta. En les espècies oogàmiques dioiques, com l’espècie humana, s’anomena mascles als individus que fabriquen els gàmetes més petits i mòbils i femelles als que fabriquen els gàmetes més grans i immòbils. En les espècies amb reproducció sexual no oogàmica els sexes no s’anomenen mascles o femelles perquè no és possible establir cap analogia (per exemple: en alguns fongs els sexes s’anomenen “+” i “-”).

Comparteix ➕